fbpx

GEODELA Marko Breščak s.p.

geodetska dela in svetovanje

Sprememba bonitete

Evidentiranje spremembe bonitete zemljišča

Boniteta zemljišča je proizvodna sposobnost zemljišč, ki se vodi v obliki bonitetnih točk na parcelo. Za parcele, ki po dejanski rabi niso uvrščene med kmetijska ali gozdna zemljišča, se vodi boniteta zemljišča v vrednosti nič (0).
Spremembo podatkov o boniteti zemljišča geodetska uprava izvede na zahtevo lastnika zemljišča. Strokovna podlaga za uvedbo postopka evidentiranja spremembe bonitete zemljišča je elaborat spremembe bonitete zemljišča. Elaborat izdela geodetsko podjetje v okviru geodetske storitve v postopku spremembe bonitete zemljišča. Strokovna dela za izdelavo elaborata izvaja oseba, ki je kmetijski oziroma gozdarski strokovnjak z ustrezno izobrazbo in s pooblastilom za bonitiranje.

Evidentiranje spremembe vrste rabe, katastrske kulture in razreda zemljišča

Geodetska uprava vodi v zemljiškem katastru podatke o:

  • vrstah rabe zemljišč: katastrske kulture, zemljišča pod gradbenimi objekti razen za zemljišča pod stavbami, zelene površine in nerodovitna zemljišča;
  • katastrskih kulturah: njive, vrtovi, plantažni sadovnjaki, ekstenzivni sadovnjaki, vinogradi, travniki, barjanski travniki, pašniki, gozdovi, trstičja, hmeljišča in gozdne plantaže;
  • katastrskih razredih za katastrske kulture.

Meritve in opazovanja premikov objektov

Kontrolne meritve, ki jih izvajamo v inženirski geodeziji čedalje bolj pridobivajo na pomenu. Zavedati se moramo, da je na razpolago vedno manj prostora za izgradnjo raznih objektov, kar pomeni, da posamezne objekte gradimo tudi na območjih, ki so do nedavnega veljala kot neprimerna za pozidavo. Osnovni nalogi kontrolnih meritev, ki jih izvajamo na posameznih objektih, sta določiti premike objekta v horizontalni ali vertikalni ravnini oziroma prostoru in določiti spremembo geometrijske oblike objekta, ki je največkrat posledica premika objekta v prostoru oziroma posledica deformacij.

Kataster komunalnih naprav

Kataster komunalnih naprav je evidenca o komunalnih napravah in objektih. V katastru komunalnih naprav se evidentirajo podatki o podzemnem in nadzemnem omrežju vodovoda, kanalizacije, plinovoda, elektrike, javne razsvetljave, telefona in toplovoda s pripadajočimi objekti, ter podatki o ulicah in javnih cestah z njihovo opremljenostjo.

Komasacija

Komasacija je zložba parcel, ki imajo različno pravno stanje glede lastninske pravice, in razdelitev po zložbi oblikovanega zemljiškega sklada na nove parcele. Komasacija se izvede kot pogodbena komasacija ali kot upravna komasacija. Pogodbena komasacija je komasacija stavbnih in/ali kmetijskih zemljišč, ki se izvede na podlagi pogodbe med lastniki. Podpisi lastnikov na pogodbi morajo biti notarsko overjeni.
Od prejema zahteve za uvedbo upravnega postopka evidentiranja pogodbene komasacije do prejema pravnomočnega sklepa o vpisu novih lastnikov v zemljiško knjigo na območju pogodbene komasacije ni dovoljena parcelacija, komasacija, izravnava meje in pravni promet z zemljišči.

Identifikacijsko potrdilo

Identifikacijsko potrdilo prikazuje spremembe stanja v zemljiškem katastru.

Pridružite se nam!

Mnenja strank

Gregor, Gradišče:
Strokovno opravljena storitev, hitro, upoštevali moje želje

 

Aleš, Sežana: Storitev je opravljena hitro in strokovno. Cena je več kot ugodna.